Как взять академический отпуск в университете

Предлагаем статью на тему: "Как взять академический отпуск в университете" с комментариями специалистов. В статье собрана полная и всесторонняя информация, позволяющая найти ответ на все вопросы. Если же вы не нашли ответ на вопрос, то в любой момент можно обратиться к нашему дежурному юристу.

Как уйти в академический отпуск: порядок оформления

Наказ МОН, що визначає порядок оформлення академічних відпусток, регулює лише питання їх надання за станом здоров’я. Проте насправді підстав значно більше. Вони врегульовані в окремих статтях декількох законів та постанов КМУ. Про особливості оформлення академічних відпусток у ВНЗ розповідає Рrofrights.org.

Зазвичай всі підстави перелічені у внутрішніх положеннях ВНЗ про академвідпустки. З ними потрібно обов’язково ознайомитися, збираючись в академвідпустку.

Які є види академічних відпусток?

Академвідпустки прийнято класифікувати залежно від підстав надання. Це може бути:

 • за станом здоров’я;
 • пов’язані з участю у програмах академічної мобільності;
 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
 • за сімейними обставинами.

За наявності інших вагомих причин студент також може отримати дозвіл на академвідпустку, оскільки їхній перелік не є вичерпним.

На який строк можна взяти академічну відпустку?

Термін академвідпустки залежить від підстав її оформлення. Відповідно до Положення максимально можливий строк за станом здоров’я, сімейними обставинами чи навчанням за кордоном — один рік, за необхідності його можна подовжити до двох. Проте на практиці академвідпустка на один семестр надається вкрай рідко. Натомість, наприклад, якщо хвороба не дозволяє студенту відвідувати університет протягом семестру, йому пропонують скористатися правом на повторне навчання.

Значно довшою може бути відпустка, пов’язана з народженням та доглядом за дитиною. Вона надається в порядку, передбаченому статтею 179 Кодексу законів про працю. За загальним правилом академвідпустка для догляду за дитиною може надаватися терміном до трьох років. Але у випадку, якщо необхідний домашній догляд, то її можна продовжити до досягнення дитиною шестирічного віку. Проте конкретні строки визначає лікар за місцем реєстрації дитини, ґрунтуючись на захворюванні, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів.

Як оформити академічну відпустку?

Усі відпустки оформлюються відповідним наказом декана факультету, у якому зазначаються підстави надання відпустки та її термін. Проте, залежно від підстав, різняться документи, які потрібно подати, та складність адміністративних процедур, які потрібно пройти.

Академічна відпустка за медичними показниками

Якщо здоров’я не дозволяє студенту продовжити навчання, то для оформлення академвідпустки потрібно звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а якщо вона відсутня — до головного лікаря установи, що провадить медичне обслуговування студентів. Вони повинні оформити довідку про необхідність надання академвідпустки, яка разом з заявою подається до деканату.

Академічна відпустка за сімейними обставинами

Таку відпустку можна оформити у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років. А якщо дитина хворіє та потребує домашнього догляду, — можна оформити до досягнення дитиною 6-річного віку.

Академвідпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оформлюється на підставі заяви студентки та довідки з медичного закладу. Щодо конкретних строків обмежень немає, потрібно орієнтуватись на терміни закінчення семестрів. Проте студентці можуть відмовити в академвідпустці на ранніх місяцях вагітності, якщо на цьому не наполягає лікар. Ми б радили орієнтуватися на сьомий місяць, бо саме з такого строку надають відпустку працівникам, які працюють за контрактом, відповідно до КзПП.

Академвідпустка у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років оформлюється на підставі заяви та свідоцтва про народження дитини.

[3]

Щоб оформити академвідпустку для догляду за дитиною, яка хворіє та потребує домашнього догляду, до досягнення нею 6-річного віку, потрібно подати заяву, свідоцтво про народження дитини та довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді, із зазначенням тривалості такого догляду. Довідка виписується лікуючим лікарем та завіряється підписами завідуючого відділенням та голови ЛКК відповідного закладу охорони здоров’я. Це може бути дитяча поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги, будинок дитини, заклад, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу і має у своєму складі дитяче відділення.

Важливо також пам’ятати, що академвідпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 чи 6 років може оформити як мати-студентка, так і батько-студент. Це можна зробити на весь період догляду або ж вони можуть чергуватися в будь-якому порядку.

Надання академвідпустки у зв’язку із необхідністю догляду за членами сім’ї здійснюється на підставі заяви студента та висновку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування. У висновку обов’язково має бути зазначений термін, протягом якого особа потребує постійного стороннього догляду. Оскільки догляд пов’язаний з отриманням цільових соціальних виплат, то висновок ЛКК потрібно щорічно поновлювати. Відповідно, й академвідпустка надається на один рік з правом продовження. Її максимальна тривалість у таких випадках законом не обмежується. Але на практиці у випадку занадто довгої тривалості академвідпустки студенту зазвичай пропонують перевестися на заочну форму навчання.

Оформлення академічної відпустки для здійснення права на академічну мобільність

Пройшовши конкурс, студент отримує право взяти участь в програмі академічної мобільності та оформити академвідпустку. Для цього потрібно подати заяву до деканату та пересвідчитися, що вже виданий наказ ректора про направлення студента за відповідної програмою.

Академічна відпустка у зв’язку з призовом на строкову військову службу

Призвати студента на строкову військову службу можуть лише за його власним бажанням або ж якщо він вступив до ВНЗ повторно. Ч. 10 ст 17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Тому відрахованого студента можуть призвати на військову службу, навіть якщо він розпочав навчання повторно. У такому випадку потрібно оформити академвідпустку. Для цього необхідно подати до деканату заяву та копію повістки.

Оформлення академічної відпустки з інших підстав

Студенту не забороняється оформити академвідпустку з будь-яких інших підстав. Проте рішення прийматиметься на розсуд адміністрації ВНЗ. До уваги в таких випадках беруться як обґрунтованість причин, так і успішність студента.

Найчастіше академвідпустка береться за таких умов: для навчання за кордоном поза межами програм академічної мобільності (наприклад, вивчення мови), якщо студент-контрактник перебуває в скрутному фінансовому становищі, у випадках настання стихійних лих чи гуманітарних катастроф (повінь, землетрус, війна тощо).

Чи можуть відмовити в оформленні академічної відпустки?

Так. У її оформленні можуть відмовити, якщо причини будуть визнані недостатньо обґрунтованими. Це може статися як за рішенням ректора (студент оформлює академвідпустку з інших, непередбачених законом причин), так і за рішенням лікаря. Наприклад, висновком ЛКК хвороба не визнається такою, що дає право на академвідпустку, або член сім’ї, за яким потрібно доглядати, не отримав про це відповідну довідку.

У таких випадках Положенням передбачена можливість отримання студентом права на повторне навчання. Підставою для надання такого права є невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр), службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо).

[1]

Питання про надання права на повторне навчання вирішується ректором ВНЗ до початку відповідного семестру й оформлюється наказом. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав. Йому можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю він мав оцінки не нижче «добре» або «зараховано». Перезарахування здійснюється на підставі заяви за згодою декана факультету. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного навчання не більше двох разів. Проте слід пам’ятати, що студенти першого курсу такого права не мають.

Читайте так же:  Виды налогов для индивидуальных предпринимателей

Як поновитися на навчання після закінчення академічної відпустки?

Щоб вийти з академвідпустки, потрібно подати до деканату заяву на поновлення, а в окремих випадках — разом з супровідними документами. Її написання є обов’язковим, адже на підставі заяви буде видано наказ про поновлення студента.

Якщо ви перебували в академвідпустці за станом здоров’я, то супровідним документом має бути висновок ЛКК. Отримати його необхідно за два тижні до початку семестру, звернувшись до ЛКК. Студентам, які перебували в академвідпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби. В інших випадках достатньо лише заяви.

Чи зберігається за студентом бюджетне місце?

Так. Студенту гарантується збереження бюджетної форми навчання та виплата стипендії після поновлення у ВНЗ.

Чи можна вийти з академічної відпустки достроково?

Так. Для цього необхідно подати на ім’я ректора заяву із зазначенням причини достроково припинення відпустки. Якщо вона була надана у зв’язку зі станом здоров’я, то доведеться пройти ще раз ЛКК, щоб отримати дозвіл.

Чи можуть відрахувати з ВНЗ, якщо не поновити навчання після академічної відпустки?

Так. Студента обов’язково повинні відрахувати в такому випадку. Якщо не написати заяву та не поновитися, то вважатиметься, що студент не приступив до занять. Отже, ректор буде змушений видати наказ про відрахування.

Чи можна оформити академічну відпустку на першому курсі?

Законодавством передбачено єдине обмеження: академвідпустку не можна оформити на першому курсі, якщо підставою є участь у програмах академічної мобільності. Це значить, що в усіх інших випадках на будь-якому курсі та частині семестру, у тому числі і в кінці та під час сесії, можна оформити академвідпустку. Проте в останньому випадку потрібно, щоб обставини, які дають право на неї, виникли до сесії.

Якщо ж студент до оформлення академвідпустки вже отримав незадовільні оцінки, то йому швидше за все відмовлять.

Чи можна оформити академічну відпустку два чи більше разів?

У Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти лише вказано, що за весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академвідпустки, як правило, один раз. Тобто ніяких обмежень насправді не існує. За наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, студенту може бути надано право на повторне отримання академвідпустки протягом терміну навчання.

Чи можна оформити академічну відпустку студенту-заочнику?


Так. Ті, хто навчається на заочній формі, можуть оформити академвідпустку. Оформлення відбувається в загальному порядку.

Чи може студент бути мобілізований під час академічної відпустки?

Ні. Відповідно до п.11 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», студент, який перебуває в академвідпустці, не втрачає в цей час права на надану відстрочку від призову на строкову військову службу.

Це ж стосується і мобілізації. Відповідно до статті 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку від мобілізації втрачається в разі відрахування студента. Оскільки академвідпустка, згідно статті 46 ЗУ «Про вищу освіту», є перериванням навчання, а не відрахуванням, то студент може бути мобілізований лише за власним бажанням. Окрім того, під мобілізацію підпадають лише ті, хто має військову спеціальність. Це студенти, які раніше служили в армії, завершили військову кафедру або яким спеціальність була присвоєна по досягненню 27 років при видачі військового квитка.

Чи потрібно сплачувати за навчання під час академічної відпустки студентам-контрактникам?

Ні. Сплачувати за навчання в цей період не потрібно.

Чи можуть студенту-контрактнику повернути вже сплачені гроші, якщо той іде в академічну відпустку?

Така можливіcть є, якщо це передбачено в договорі, укладеному студентом при вступі.

Якщо ж ні, то вже сплачені гроші будуть зараховані в рахунок плати за навчання при поновленні студента-контрактника.

Как можно взять академический отпуск в университете

Как можно взять академический отпуск в университете

Чтобы получить академический отпуск, надо иметь для этого вескую причину. Таких причин может быть несколько. Чаще всего в академический отпуск отправляются по состоянию здоровья, из-за беременности, для ухода за маленьким ребенком, а также по семейным обстоятельствам. При подаче заявления на академ желательно, чтобы у студента не было задолженностей по предметам, иначе в просьбе могут запросто отказать.

Заявление на академический отпуск подается на имя ректора. Только ректорат может либо одобрить его, либо отклонить. Для того, чтобы подтвердить уважительные причины, от студента могут потребовать различные документы и справки. Обманывать руководство университета не стоит. Это очень большой риск.

Можно ли оформить академический отпуск без причины

Получение высшего или среднего профессионального образования предполагает не только приобретение новых знаний, но и строгое следование установленным требованиям – посещение лекций и факультативных занятий, подготовка к сдаче аттестации по итогам семестра и т.д. То есть добропорядочный студент обычно занят с утра до вечера 7 дней в неделю.

 • повестка, подписанная военным комиссаром и содержащая в себе информацию о времени и месте отправки в воинскую часть для службы в вооруженных силах;
 • справка об имеющемся в семье уровне финансового благополучия;
 • бумага о том, что кому-либо из близких родственников необходим постоянный уход;
 • приглашение на работу или учебу, в том числе и от иностранной организации;
 • медицинская справка, выданная учреждением, входящим в систему здравоохранения;
 • бумага, подтверждающая факт того, что произошла чрезвычайная ситуация или событие стихийного характера и т.д.

Как получить академический отпуск в университете

Предоставление академического отпуска студентам невозможно без подачи соответствующих документов, в которых указывается причина. Последняя должна указываться в заявлении, которое подается в деканат учащимся на рассмотрение ректору. При этом необходимо приложить документы, подтверждающие сложную ситуацию.

Если академический отпуск в университете берется для ухода за ребенком, то студент должен передать копию свидетельства о рождении. Если необходим постоянный присмотр какому-либо близкому родственнику, то следует показать справку из соответствующего медицинского учреждения. В ней должен указываться не только диагноз больного, но и необходимость ежедневного ухода. Здесь же рекомендуется приложить справку о семейном составе, согласно которой станет видно, что студент – единственный человек, способный присматривать за родственником.

Академический отпуск по беременности в университете

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Длительность академического отпуска единовременно не превышает 2 лет, конкретный срок определяется обучающимся в заявлении. Студент имеет право досрочно вернуться из отпуска; для этого ему достаточно написать соответствующее заявление. Количество отпусков для обучающегося не ограничено.

 1. Студентка не теряет академическую и социальную стипендию, что указывается в п. 16 Порядка назначения стипендий, утвержденного приказом Минобрнауки от 28.08.2013 № 1000.
 2. 581 руб. 73 коп. в 2019 году получает в качестве пособия девушка, вставшая на учет в организации здравоохранения на сроке беременности до 12 недель. Это пособие также назначается и получается по месту учебы на основании заявления и справки.
 3. Пособие по беременности и родам (выплачивается в размере стипендии).
 4. С 8 000 до 15 512 руб. 65 коп. увеличился ежегодно индексируемый размер единовременного пособия при рождении ребенка. Студентка, находящаяся в академическом отпуске, получит его только после рождения ребенка. Основанием к получению этого пособия являются ее заявление и справка о рождении ребенка. Пособие предоставляется по месту жительства. Выплачивает его орган социальной защиты.
Читайте так же:  Пошаговая инструкция по замене паспорта в 45 лет с помощью портала госуслуг

Академический отпуск в университете: как взять, образец заявления, академ по беременности

 • Причины, по которым студентувозможно взять академический отпуск:
  • По медицинским показаниям
  • Семейным обстоятельствам
  • В связи с призывом на срочную воинскую службу (для студентов заочной формы обучения)
 • Академический отпуск в университете предоставляется на срок не более двух лет.
 • Академ студенту можно брать неограниченное количество раз.
 • Во время нахождения студента в академическом отпуске он освобождается от освоения образовательной программы и не допускается до образовательного процесса
 • Решение о предоставлении академического отпуска студенту принимается администрацией ВУЗа в течение 10 дней со дня получения от обучающегося заявления с прилагаемыми документами
 1. Личное заявление. Образец заявления на академический отпуск. Заключение врачебной комиссии медицинской организации – медицинская справка для академического отпуска (если основанием служат медицинские показания – ваше здоровье)
 2. Документы, которые подтверждают необходимость предоставления вам академа (при наличии, если основанием отпуска служат семейные и иные обстоятельства)

  Как правильно оформить академический отпуск в университете

  Ошибочно думать, что можно просто прийти в деканат, заявить о необходимости уйти в академический отпуск и сразу после этого законно отправиться восвояси, не появляясь на учебе. В реальной жизни все несколько сложнее. Особенности процесса зависят от того, какие причины привели человека к необходимости обсуждаемого отпуска. Например, представительницы прекрасного пола чаще всего нуждаются в нем после рождения малыша. Если во время беременности (даже на последних сроках) посещать лекции и практические занятия вполне реально, то вот с грудным ребенком на руках учеба уже представляет целую серьезную проблему. Особенно, если у девушки нет помощников. Академический отпуск позволит студентке немного подрастить сына или дочку и уже после этого вернуться к учебе, например, отправив ребенка в ясли. Для получения его потребуется предоставить руководству вуза свидетельство о рождении малыша.

  Перечисленные причины являются самыми распространенными, по которым учащиеся берут академический отпуск. Но сподвигнуть человека к тому вполне могут и другие жизненные события. Например, довольно часто в заявлении на «академ» указывается причина «по семейным обстоятельствам». Например, в этот список может попасть смерть близкого родственника или наличие у него серьезного заболевания. Конечно, вряд ли студент решится озвучивать такую причину обманом ради отдыха от учебы, но в любом случае ее также придется подтверждать документально. К заявлению на имя ректора потребуется приложить, например, справку о смерти или недуге, а также документ, свидетельствующий о том, что близкому родственнику студента по причине болезни требуется постоянный уход.

  Академический отпуск в университете: как взять (написать заявление) и по каким причинам

  Важным обстоятельством для успешного получения академотпуска является отсутствие задолженностей по предметам. Учебный план на момент подачи заявления должен быть полностью выполнен. Это важно потому, что при наличии задолженностей учащемуся могут отказать в его просьбе, даже если у него будет все в порядке с документами.

  • при возникновении проблем со здоровьем, не позволяющим студенту продолжать обучение определенный период. В данном случае студенту необходимо написать соответствующее заявление и приложить к нему такие документы, как справка о наличии болезни, заключение медицинской комиссии лечебного учреждения по месту прописки студента о том, что состояние здоровья последнего не совместимо с выполнением учебных планов;
  • при другой причине взятия академического отпуска, не связанным с состоянием здоровья, студент также должен представить соответствующее заявление от своего имени и какие-либо другие документы, подтверждающие его право на предоставление академического отпуска.

  Как взять академ отпуск в университете

  С обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения плата во время академического отпуска не взимается . Если академический отпуск предоставляется обучающемуся по договорам с оплатой стоимости обучения до начала занятий в оплаченном семестре, то денежная сумма в полной мере возвращается студенту, либо переносится как оплата за семестр по завершению отпуска.

  неудовлетворительное состояние здоровья, то есть наличие болезни, которая требует длительного лечения, обострение хронической болезни, предотвращения негативных последствий которой требует немедленного лечения, может затянуться на несколько месяцев; наличие несчастного случая. При наличии вышеперечисленных обстоятельств, и обязательного наличия заключения врачебной комиссии, заверенной в медицинском центре университета, ректор оформляет соответствующий приказ, где указывается причина и срок необходимого отпуска.

  Как взять академический отпуск в университете

  Если академический в университете берется впервые, то студент вправе получить временное отстранение от учебы. Предоставление академического отпуска студентам невозможно без подачи соответствующих документов, в которых указывается причина. Последняя должна указываться в заявлении, которое подается в деканат учащимся на рассмотрение ректору.

  К таким обстоятельствам по умолчанию относятся: беременность, роды и необходимость ухода за малолетним ребенком до 3 лет. Кроме того, ректорат, как правило, предоставляет академический студентам, имеющим нетрудоспособного взрослого члена семьи или ребенка-инвалида старше 3 лет, требующих постоянного ухода, а также в случае тяжелого материального положения, не позволяющего оплачивать учебу.

  Академический отпуск — что это такое, по каким причинам предоставляется, как взять в университете

  Основанием, по которому обучающемуся требуется перерыв в обучении, в этом случае является какая-либо болезнь, не позволяющая в данный момент осваивать программу обучения. Необходимо будет оформить в лечебном учреждении справку с подписью главврача, подтверждающую серьезность заболевания.

  • медицинское заключение из лечебного учреждения, если учеба прерывается из-за болезни;
  • повестка из военкомата, в которой указаны время и место отправки на военную службу (в случае призыва в армию);
  • медицинские справки о болезни родственника при оформлении отпуска для ухода за ним;
  • свидетельство о рождении ребенка, если причиной является уход за ребенком;
  • справки о зарплате родителей и из органов соцзащиты о признании семьи малообеспеченной, если причиной перерыва в обучении является тяжелое материальное положение.

  Имею право знать: Академический отпуск

  Российское законодательство гарантирует каждому студенту право на предоставление ему академического отпуска.

  Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студенту высшего или среднего профессионального учебного заведения по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (например, стихийные бедствия, семейные обстоятельства, призыв на службу в армию). Отпуск предоставляется обучающимся в порядке и по основаниям, которые установлены Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455.

  Попробуем более детально разобраться в вопросе предоставления обучающимся академических отпусков.

  Кому? На сколько? Как?

  Академический отпуск предоставляется обучающимся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (студентам (курсантам), аспирантам (адъюнктам), ординаторам и ассистентам-стажерам).

  Академический отпуск может быть предоставлен:

  Видео удалено.
  Видео (кликните для воспроизведения).

  1

  по медицинский
  обстоятельствам

  • обострение хронических заболеваний
  • травмы
  • беременность и роды
  • и т.д.

  2

  в связи с исключительными обстоятельствами:

  • призыв на военную службу;
  • смерть или болезнь близких родственников;
  • обучение в другом учебном заведений;
  • и т.д.

  Во время нахождения в академическом отпуске обучающийся сохраняет статус обучающегося, но не может быть допущен к образовательному процессу — посещать занятия, проходить промежуточные или итоговую аттестации.

  Согласно законодательству продолжительность академического отпуска не может превышать двух лет, но он может предоставляться неограниченное количество раз.

  Обучающегося, находящегося в академическом отпуске, не могут не только отчислить, но и применить другие меры дисциплинарного воздействия.

  За обучающимся, находящимся в академическом отпуске, сохраняется право на отсрочку от призыва на военную службу. Но такое право сохраняется только, если срок обучения увеличивается не более чем на один год.

  Решение о предоставлении обучающемуся академического отпуска принимается руководителем образовательной организации или уполномоченным им на это должностным лицом. Такое решение должно быть принято им в течение 10 дней, после получения от обучающегося заявления на предоставление отпуска и всех документов, подтверждающих необходимость его предоставления.

  Если студент планирует взять отпуск по медицинским показаниям, то он должен предоставить руководству учебного заведения заключение врачебной комиссии медицинской организации.

  В случае, если студента призывают на военную службу, то повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения службы, будет являться достаточным основанием для взятия академического отпуска.

  Иные исключительные обстоятельства могут подтвердить, например, следующие документы:

  • справки о доходах членов семьи и ее составе;
  • копия свидетельства о смерти близкого родственника;
  • приглашения на работу или учебу;
  • другие документы, подтверждающие факт исключительных обстоятельств.

  [2]

  Нахождение обучающегося в академическом отпуске, не является основанием для прекращения выплаты социальной стипендии. Выплата академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска.

  Стоит обратить особое внимание, что, если обучающийся проходит обучение на платной основе (т. е. по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица), то во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

  В большинстве вузов денежные средства, внесенные ранее в качестве оплаты обучения, не возвращаются, а засчитываются в счет будущих периодов обучения. При этом, если во время нахождения обучающегося в академическом отпуске произошло повышение стоимости обучения, то, скорее всего, разницу придется доплатить после выхода из отпуска. Более точную информацию об этом можно почерпнуть в уставе учебного заведения, его внутренних регламентах или в договоре на получения образования на платной основе.

  Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» такие выплаты составляют 50 рублей в месяц.

  Решение о назначении таких выплат принимается руководителем соответствующего образовательного учреждения. Оно должно быть принято в течение 10 дней со дня поступления от студента всех документов.

  Если обращение за выплатами последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления отпуска, то они назначаются с первого дня предоставления академического отпуска. В противном случае, выплаты назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат. Указанные выплаты осуществляются за счет средств образовательных учреждений, направляемых на оплату стипендий обучающимся.

  Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных выплат определяется с применением этих коэффициентов независимо от места фактического пребывания получателя в период академического отпуска по медицинским показаниям.

  Прекращение академического отпуска

  Академический отпуск может быть прекращен досрочно. Основанием для этого является письменное заявление обучающегося. К обучению он допускается после издания соответствующего приказа руководителя образовательной организации или уполномоченного им должностного лица.

  Основанием для издания ректором учебного заведения приказа о выходе обучающегося из академического отпуска является его личное заявление и заключение врачебной комиссии о возможности продолжения обучения (если отпуск брался по медицинским показаниям).

  При необходимости, обучающийся может продлить академический отпуск. Для этого ему необходимо предоставить такой же пакет документов, как и при получении отпуска.

  Обратите внимание, что, если обучающийся не подал в учебное заведение заявление о выходе из отпуска, то это может быть истолковано его руководством как невыход из отпуска, а это в свою очередь влечет за собой отчисление обучающегося из образовательного учреждения. Невыход обучающего из отпуска должен быть зафиксирован соответствующим актом.

  Причины академического отпуска в вузе

  Краткое содержание

  1. Может ли вуз отказать в академическом отпуске? Если причина академического отпуска «Семейные обстоятельства»

  1.2. Не может;
  Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28912)
  «»Приложение

  ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ
  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ

  » Открыть полный текст документа «

  2. Нужно написать ходатайство в вуз от лица родителя для сына, чтобы ему дали академический отпуск по причине, что нужно ухаживать за больным дедушкой.

  2.1. Добрый вечер Артем в чем заключается в вашем случае трудность? Можете написать в произвольной форме, за подписью родителя.

  3. Я обучаюсь в ВУЗе, иногородняя, проживаю в общежитии. Если мне предстоит взять академический отпуск по причине вовремя не закрытой сессии, могу ли я сохранить место в общежитии?

  3.1. Это зависит от документов ВУЗа.
  Обычно если отпуск, право на общежитие теряется.
  Но не в любом случае.
  Наймите юриста, он проверит.

  4. Сын поступил на бюджет в вуз но взял академический отпуск по причине что пошёл в армию. По прибытию восстоновился но его перевели на другой факультет ссылаясь что где он учился нету мест. Хотелось узнать законно это или нет.

  4.1. Здравствуйте,
  Да, законно. Положением о восстановлении в ВУЗе как правило всегда предусматривается, что восстановиться можно на том же курсе и том же факультете только при наличии свободных мест в ВУЗе.

  5. Я инвалид 2 группы. Поступаю в ВУЗ, в первый год обучения собираюсь взять академический отпуск, по причине здоровья. Будут ли мне выдавать стипендию и социальные выплаты?

  5.1. Здравствуйте во время академического отпуска вам выплаты все сохраняются Спасибо за ваше обращение на наш сайт удачи вам и всего хорошего.

  5.2. Согласно порядку предоставления академических отпусков
  Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
  При этом для получения такого академического отпуска Вам необходимо представить соответствующее медицинское заключение.

  6. Правомерно ли поступили в учебном отделе ВУЗа, отпуская меня в академический отпуск, указав причину «по уходу за ребёнком», если детей нет и ещё долго не будет? Я училась на платной основе, не смогла найти средств, а на оплату по частям (рассрочка) не пошли на встречу. Вскоре после этого ВУЗ, в котором я училась, присоединился с другим, и теперь его как такого нет, как нет и факультета, на котором я училась. Мне предложили восстановиться на другой факультет и на курс меньше так же платно.

  6.1. ВСё подробно и замечательно расписано. Не понятно, в чём вопрос. Нарушения Ваших прав из Вашего описания также не обнаруживаю. Есть деньги и желание — восстанавивайтесь и учитесь.

  7. У меня вот такой вопрос: меня отчисляют из университета по причине двух академических задолжностей, пока только вышел приказ, отчисления пока не было, но долги достать не дают. Через 5 дней у меня должна быть защита диплома. Имею ли я право уйти в академический отпуск? Спрвку академическую не дают, говорят выдадим только после отчисления из университета. И можно ли в данной ситуации успеть, пока меня не отчислили перевестись в другой вуз?

  7.1. Если у Вас есть установленные законом основания для предоставления данного отпуска, то можете его требовать. В противном случае отчислят. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования предусмотрены ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

  Там указано:
  Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования

  1. Обучающимся предоставляются академические права на:
  .
  12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
  .
  При наличии несданной в срок задолженности отчисление из образовательного учреждения допускается положениями п.11 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
  .

  Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
  .
  11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

  При этом если есть уже приказ на отчисление, то это значит Вы отчислены.

  7.2. Доброго времени Ангелина!
  Академический отпуск не дадут

  Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»

  2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего образования (далее — образовательная программа) в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее — организация), по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.

  перевестись сможете после отчисления.

  7.3. Здравствуйте. Перевестись можно только при наличии академической справки. Которую, как Вы говорите, Вам не выдают.
  К сожалению, практически все вопросы, которые Вы задали, решаются на основании внутренних документов.
  Вообще, Вас могут допустить к защите условно. Но наличие приказа — уже говорит о необратимости процесса.
  Если вам удастся решить вопрос об отчислении по собственному желанию, или об условном допуске к защите за плату, после ликвидации задолженности, то у Вас ещё все может получиться.
  Может, у Вас есть какое-нибудь хроническое заболевание? Это — будет смягчающим обстоятельством и уважительностью причины для пересдачи в данном случае.

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017)
  Статья 61. Прекращение образовательных отношений

  Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность

  1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
  2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой организации.

  Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.

  7.4. Конечно вас могут уволить на основании ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как студента, не выполнившего учебный план. Порядок сдачи задолженностей устанавливается внутренними локальными актами ВУЗа. Академическая справка выдается действительно только после отчисления. Так что нужно как-то договариваться и решать вопрос. Либо отчисляться, после чего в течение 5 лет вы можете восстановиться, но возможно, что с потерей курса.

  Как взять академ отпуск в университете заочнику

  Как взять академ отпуск в университете заочнику

  Одна из причин, по которой студент может подать заявление на получение академического отпуска — финансовое положение семьи. Если денег в семье совсем нет, и положение критическое, то получить лишний год отсрочки от учебы можно, взяв соответствующее подтверждение о материальном состоянии в органах социальной защиты. Еще один повод взять академический отпуск — необходимость ухаживать за родственником.

  Многие студенты пытаются получить академ, потому что у них серьезные задолженности по предметам. Однако, практически никому из них такой трюк не удавался. Даже при наличии более-менее веской причины, студента могут элементарно отчислить за неуспеваемость. Исключением может быть разве что болезнь.

  Как получить академический отпуск в университете

  Предоставление академического отпуска студентам невозможно без подачи соответствующих документов, в которых указывается причина. Последняя должна указываться в заявлении, которое подается в деканат учащимся на рассмотрение ректору. При этом необходимо приложить документы, подтверждающие сложную ситуацию.

  Если берется академический отпуск в университете, причины его — ухудшение финансового положения и невозможность оплачивать обучение, то должен быть представлен соответствующий документ. Если резко уменьшился доход семьи (например, из-за сокращения рабочих мест), то нужно показать справку о доходах семьи.

  Новые правила по предоставлению «академа»

  По сути, желающих «уйти в академ» по новым правилам ждёт целый ряд новшеств. Во-первых, взять соответствующую отсрочку от учёбы можно будет неограниченное количество раз. Во-вторых, изменится сам срок отсрочки — вместо года он вырастет до двух лет. Прежней останется только процедура оформления «академа»: обучающийся должен будет обосновать причины взятой отсрочки, а также дождаться соответствующего решения, принятого руководителям вуза в десятидневный срок.

  — Количество желающих взять отсрочку от учёбы с каждым годом увеличивается. Естественно, что из «академа» возвращаются не все ушедшие студенты, однако, процент таковых невелик. Ежегодно при старых правилах мы сталкивались с тем, что ряду обучающихся по тем или иным жизненным обстоятельствам требовался второй «академ», однако, вуз не мог предоставить студенту это право. В итоге в отдельных случаях приходилось всячески выкручиваться, отчислять и снова восстанавливать студента. Думаю, что новая процедура значительно упростит жизнь студентам и аспирантам.

  Как взять академический отпуск (образец заявления, причины)

  В соответствии с Приказом № 455, академический отпуск может быть предоставлен по решению руководства учебного учреждения неограниченное количество раз, каждый из них на срок не более 2 лет. Студенты, получающие образование на платной основе, на время отпуска освобождаются от оплаты обучения.

  К таким обстоятельствам по умолчанию относятся: беременность, роды и необходимость ухода за малолетним ребенком до 3 лет. Кроме того, ректорат, как правило, предоставляет академический отпуск студентам, имеющим нетрудоспособного взрослого члена семьи или ребенка-инвалида старше 3 лет, требующих постоянного ухода, а также в случае тяжелого материального положения, не позволяющего оплачивать учебу.

  Дадут ли студенту заочнику академ-отпуск

  3. Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска по медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том числе студенческой поликлиникой. При этом диагноз заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. В случаях, когда медицинское обслуживание студентов осуществляет здравпункт, заключение могут выдавать клинико-экспертные комиссии государственных, муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру которых входит данный здравпункт.

  1. Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствий, семейные обстоятельства и в других) .

  Особенности получения академического отпуска в университете

  В процессе нахождения в академе студенты имеют право получать пособия, равные размеру стипендии. Для этого надо обратиться в ВУЗ и написать соответствующее заявление, на основании которого будет назначаться выплата пособия. Дополнительно, если студент совмещал обучение с официальной работой, то он имеет право рассчитывать и на пособия, выплачиваемые с места заработка.

  Если причина, по которой берется отпуск, связана с необходимостью для студента проходить военную службу, то он приносит администрации учебного заведения повестку, которая направлена ему из комиссариата. В ней содержится информация о том, когда и в каком месте будет отправлен гражданин на военную службу.

  Академический отпуск: как взять в ВУЗе

  Что нужно для того, чтобы взять академический отпуск? Должна присутствовать достаточно веская причина освобождения от занятий. Обстоятельства, по которым выдается разрешение на академический отпуск, составляют две группы. Первая из них связана с состоянием здоровья: медицинские рекомендации, сюда входит и период беременности. Вторая – с исключительными случаями: семейные обстоятельства, отъезд за границу для обучения, природные явления стихийного характера, практика, идущая вразрез с программой ВУЗа.

  • справка формы 095/У – такая справка доказывает наличие у студента болезни, вследствие которой он становится нетрудоспособным. Срок действия справки до 10 дней;
  • справка формы 027/У – подтверждение справки 095/У с конкретизацией тяжести и продолжительности болезни и рекомендациями об ограничении физических нагрузок или посещение учебного заведения;
  • заключение клинико-экспертной комиссии – самый главный документ, заключающий в себе результаты осмотров и анализов, данные о течении болезни и необходимости перерыва в учебной деятельности.

  Как взять академ отпуск в университете

  «Академку» можно брать неограниченное число раз, но не более двух лет за все время учебы в колледже, университете. Важно знать, что отсрочка от армии сохраняется лишь на время первого академического отпуска. Как взять академический отпуск Академический отпуск оформляется на основании личного заявления студента и другого необходимого документа: медицинской справки, заключения клинико-экспертной комиссии, повестки из военкомата и т.п.

  После получения согласия вуза на перевод Вы предоставляете соответствующую справку в НИУ ВШЭ в свой учебный офис, на основании которой издаётся приказ о Вашем отчислении в связи с переходом в другой вуз. После издания приказа Вам выдаются сданные Вами при поступлении документы об образовании. Как перевестись на другую образовательную программу?

  Академический отпуск на заочном отделении

  Существует мнение, что студентам заочных отделений академический отпуск не нужен, ведь им не надо посещать учебное заведение каждый день , достаточно просто приходить два раза в год на сессию. Но это не верно. Бывают случаи, когда явиться на сессию не получиться и о подготовке к экзаменам тоже речи быть не может. Академический отпуск в университете причины для заочного отделения являются такими же, как и для студентов очной формы. Вот их перечень:

  Академический отпуск на заочном отделении оплата – выплата стипендий, компенсаций и пособий зависит от нескольких факторов. Если вы обучаетесь бесплатно, то будете получать половинную сумму стипендии, если вы учитесь платной основе — тогда решение платить или не платить стипендию принимает ректор, то чаще всего ответ бывает отрицательным.

  Академический отпуск — что это такое, по каким причинам предоставляется, как взять в университете

  Выйти из отпуска допускается до окончания его срока, если учащийся напишет заявление о досрочном выходе. Если же срок закончится, а студент без уважительных причин в течение двух месяцев к учебе не приступит, его могут отчислить из учебного заведения за прогул.

  Такими обстоятельствами принято считать отпуск для ухода за ребенком или за близким тяжелобольным родственником. Согласно семейному законодательству близкими родственниками считаются родители, братья и сестры, дедушки и бабушки. В этом случае также потребуются подтверждающие тяжелую болезнь справки.

Источники


 1. Бикеев, А. А. Трудоправовая деятельность в организации. Учебное пособие / А.А. Бикеев, М.В. Васильев, Л.С. Кириллова. — М.: Статут, 2015. — 144 c.

 2. Тихомиров, М. Ю. Увольнение по инициативе работодателя. Практическое пособие / М.Ю. Тихомиров. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. — 499 c.

 3. Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки. Учебное пособие. Гриф МО РФ / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 773 c.
 4. ред. Кашанина, Т.В.; Кашанин, А.В. Основы права. Хрестоматия; М.: Высшая школа, 2012. — 279 c.
 5. Теория государства и права. — М.: Форум, Инфра-М, 2008. — 624 c.
Как взять академический отпуск в университете
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here